Online látogatók: 2    Max. online látogatók: 32   
ISKOLAI PROJEKTEK

Innovatív iskolák fejlesztése 2 (TÁMOP 3.1.4.C-14)

Széchenyi 2020

"Angsterek a kompetenciafejlesztésben"

Iskolánk Dél-Dunántúl depressziós térségéből, a megyeszékhely és vonzáskörzetének szociális hátrányokkal küzdő családaiból érkező gyermekeket képzi nagy számban évek óta. Anyagi és szociális hátrányaik életmódbeli, fogyasztási, kompetenciafejlettségbeli lemaradást okoznak. Az országos kompetenciamérési eredményeink tartósan az országos átlag alatt vannak, bár nem romlanak tovább.

A digitális kompetenciák szintje elmarad az általánosan elvárttól, fejlesztését, a szélesebb pedagógusbázis megteremtését horizontális tanulással, jó gyakorlatok átadásával, bemutató órákkal valósítjuk meg a projekt révén.
A digitális eszközök oktatási gyakorlatban való alkalmazás során a felhasználó pedagógusok száma növekszik. Várt eredmény a tananyagfejlesztésben szerepet vállalók számának emelkedése. Szakmai és közismereti tartalmak digitális bankjának létrehozása is cél a saját képzésszerkezetünkhöz igazítva.

A nyelvi vetélkedő a tanulók valós önismeretének, önértékelésének, önbizalmának kialakulását segíti elő, motiváltságot javít a hátrányos helyzetű tanulók, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében. Segítségével többféle készség fejlesztése valósítható meg. Közösségfejlesztő szerepe van az osztályközösségtől eltérő szerveződések révén. A tanulók kompetenciái fejlődnek, felismert vagy megszerzett képességeiket a tanulási folyamatban hasznosítani fogják. Javulnak az idegen nyelvi tanulmányi átlagok, csökken a bukások száma. A nyelvtudással piacképességük javul a munka globalizálódó világában.
A projekt közvetlen célja, hogy a nyelvi vetélkedő tartalmi elemeinek kidolgozásával tanórákon alkalmazható feladatbank, módszertani tudás keletkezik.

Az eltérő egyéni hátrányok kiegyenlítődnek egy tanórán kívüli tevékenység során. A szociális kompetenciák fejleszthetőbbek, az iskolai kereteknek köszönhetően helyi közösségtudat formáló szerepe van. Javul az együttműködő készség, csökken az iskolai konfliktusok száma.

A projekttel hiánypótlást valósítunk meg a pedagógiai kultúránkban a képzések révén. Iskolánkban erősödő kihívásoknak megfelelő tanári kompetencia területekre fókuszálunk. A környzettudatos szemléletváltást és a szenvedélybetegségek leküzdését szolgáló nevelés területén hiányoznak a képzett belső szakemberek, külső segítségre szorulunk. 45 fő vesz részt akkreditált pedagógusképzésen.

A projekt keretében vásárolt eszközök, a kifejlesztett feladatbank az órák módszertani gazdagságát, a tanulmányi eredmények javulását, a bukások számának csökkenését okozzák.

A projekt vezetője: Várnagyi Mihály igazgató
A projekt szakmai vezetője: Nagy-Mélykuti Ildikó intézményegységvezető-helyettes
A projekt pénzügyi vezetője: Hegyi Andrea kincstárnok

|Az "IKT alkalmazása az oktatásban" című bemutató óra anyaga|    |A bemutató órák képei|

Középfokú végzettség megszerzésének segítése a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók körében a Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskolában
(TÁMOP 3.3.10.A-12-2013-0041)

Új Széchenyi terv

2013. szeptemberben indult iskolánkban a TÁMOP 3.3.10. A-12-2013-0041 számú, a Középfokú végzettség megszerzésének segítése a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében a Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskolában című esélyegyenlőségi projekt. A program 2015. április 30-ig tart.

A célcsoportban 30 fő hátrányos helyzetű tanuló középfokú végzettséghez jutását segítjük. A tanulókat bemeneti mérés alapján választottuk ki a hátrányos helyzetűek köréből. Törekedtünk arra, hogy az iskolánkban működő képzéstípusok mindegyikéből legyen bevont tanuló. Szakképzésben, szakközépiskolában, felnőttképzés ifjúsági tagozatán a végbizonyítvány megszerzése a közös célunk. Vállaljuk, hogy a mulasztások számát tanulónként 250 óra alatt tartjuk egy tanévben, a tanulmányi eredmények javulnak az előző év végi eredményhez képest. Célunk továbbá, hogy a projekt befejezéséig 6 tanuló felsőfokú képzésre jelentkezzen a középfokú végzettség megszerzését követően.

A célcsoportot 6 szakmai megvalósító segíti a kitűzött célok elérésében. Az esélyegyenlőség az ő esetükben is megvalósul. Három saját foglalkoztatású pedagógus mellett három munkanélküli státuszból érkező pedagógus kapcsolódik a munka világába a projektnek köszönhetően. A tanulókkal egyénileg és csoportosan foglalkoznak heti másfél órában. A tanulói kompetenciák felmérésének eredményéhez igazítják az egyéni fejlesztési terveket, melyek az egyéni célkitűzéséket tartalmazzák. A fejlesztési folyamat tevékenységeit haladási naplóban rögzítik. Családlátogatáson vesznek részt. Feladatuk ellátásának minőségét javítja a számukra szervezett továbbképzés a projekt keretében.

Közösségépítő program a "Kézműves karácsony" és egy helyi kirándulás. A pályaválasztást szolgáló program egy helyi üzemlátogatás.

A projekt vezetője: Gőbölösné Hamar Judit, általános igazgatóhelyettes
A projekt szakmai vezetője: Nagy-Mélykuti Ildikó, intézményegység-vezető helyettes
A projekt pénzügyi vezetője: Gergely Éva, gazdasági ügyintéző
A projekt esélyegyenlőségi felelőse: Szakonyi Zsuzsanna, tanár

| Jelentés, összegzés |

Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb
idejű szakképzés bevezetésére (TÁMOP 2.2.5.B-12/1)

Új Széchenyi terv
| A projekt dokumentumai |

A pályázat célja, hogy a szakképzés járuljon hozzá a foglalkoztatási szint emeléséhez és a gazdaság növekedéséhez, valamint olyan szakképzési struktúra jöjjön létre, amellyel biztosítható a mukaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlya, illetve a szakképzésbe fektetett egyéni és társadalmi források hasznosulása. A szakképzési rendszer átalakításának fő célja, hogy versenyképesebb tudást nyújtson a fiataloknak.

Ennek érdekében a következő reformintézkedések lépnek életbe:
 • a 3 éves szakiskolai képzés elindulása 2013. szeptember 1-től,
 • átjárható, egymásra épülő és egymást kiegészítő, duális jellegű rendszer kialakítása, mely a hatékonyságot és a foglalkoztathatóságot szolgálja.
Az új típusú szakképzés bevezetésének következtében a képzési tartalmak megújulnak, új kerettantervek születnek, valamint megvalósul a közismereti tantárgyak és a szakmai modulok integrációja. Ennek érdekében munkacsoportok alakulnak. Az ezekben résztvevő közismereti tantárgyakat tanító pedagógusok felkészítése képzéseken történik, illetve a munkacsoportok által készített munkatervek szerint. A projekt időszaka alatt együttműködő partnereket kell keresni (legalább egyet kötelező), melyek részt vesznek a szervezett rendezvényeken és az intézményi dokumentumok kialakításában is.

A projekt vezetője: Baloghné Szántó Márta szakmai igazgatóhelyettes
A projekt szakmai vezetője: Várnagyi Mihály igazgató
A projekt pénzügyi vezetője: Tallósiné Kocsis Ágnes kincstárnok

A projekt keretén belül három rendezvényt, valamint pályaválasztási rendezvényeket is szervezünk:
 • A nyitó rendezvény kibontja a szakmai vállalás főbb szempontjait.
 • A záró rendezvény értékeli az elért eredményeket, bemutatja a létrehozott tananyagokat előadás formájában.
 • A 2013/2014-es tanév felénél áttekintjük, hol tartunk a projektben, milyen eredményeket értünk el eddig.
Intézményünkben hat munkacsoport alakult (egy közismereti és 5 szakmai: villanyszerelő, női szabó, ipari gépész, hegesztő, gépi forgácsoló), melyek elkészítették a munkaterveket és a helyi tanmeneteket, bemutató órákat tartottak. A közismereti tantárgyakat tanító tanárok mindannyian részt vettek módszertani továbbképzésen, a szakmai tanárok közül pedig többen. Tanáraink a módszertani továbbképzések mellett IKT-képzésen is részt vesznek. Az elkészített tanmenetek tartalmazzák az új munkaformákat.

A projekt során alkalmazott technikák:
 • kooperatív technikák - csoportmunka,
 • ráhangolás, ismeretszerzés, összefoglalás, ellenőrzés, értékelés,
 • projektmódszer - projektnapon,
 • kompetencialapú oktatás - IKT eszközök alkalmazásával.
Az új módszerek alkalmazásával a tanulók motiváltabbá válnak, kulcskompetenciáik fejlődnek, csökken a sikertelenség érzése. Az IKT-eszközök használatával elmélyítjük a tanulók szakmai kompetenciáit, ezáltal csökken a bukások és a lemorzsolódás száma, aminek köszönhetően alapos szakmai tudással rendelkező szakmunkástanulókat tudunk képezni.

British Dyslexia Association - Diszlexiás-barát iskola

A BDA (British Dyslexia Assotiation - Brit Diszlexia Társaság) Diszlexiás-barát iskola nemzetközi minőségjelével jelenleg csak elenyészően kevés szakképző iskola rendelkezik az országban, ezek közül az egyik a mi intézményünk. E megtisztelő címet 2011-ben nyertük el.

A minőségjel követelményei 5 területet fognak át, melyek a következők:
 1. A szervezeti vezetés hatékonysága.
 2. A diszlexia azonosítása.
 3. A források hatékonysága (fizikai környezet, oktatás, tanulás).
 4. Szakmai fejlődés biztosítása.
 5. Együttműködés a tanulókkal, szülőkkel, gondozókkal, valamint a külső szervezetekkel.
Természetesen e védjegy birtoklása nem csak dicsőséggel, hanem áldozatos munkával és kötelezettségekkel is jár mind a vezetés, mind a pedagógusok részéről egyaránt. Egy diszlexiás-barát oktatási intézmény - így iskolánk is - képes azonosítani és kezelni a diszlexiás tanulóknál felmerülő "váratlan nehézségeket". A pedagógusok képesek a tanítási-tanulási szükségletek széles és változatos skáláját azonosítani és kezelni a mindennapos helyzetekben. Intézményünk a diszlexiás tanulóknak nyújtott támogatással jelentős segítséget ad ahhoz, hogy valódi teljesítőképességüknek megfelelően tudjanak teljesíteni, illetve eljussanak egy általuk választott képesítés megszerzéséig.

| Dalol a kalapács - Comenius projekt |

A projekt ismertetése a címre kattintva megtekinthető.

| Szakiskolai Fejlesztési Program 2 |

A projekt ismertetése a címre kattintva megtekinthető.